Regulamin serwisu internetowego Biura Podróży Viktoria

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży Viktoria.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.

Właścicielem Serwisu internetowego www.biuropodrozyviktoria.pl jest firma
Biuro Podróży Viktoria
z siedzibą w Częstochowie (42-217)
Al. N. M. P 67 lok.4,
NIP 573-16-64-332, REGON 150252219
działając jako agent turystyczny. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej www.biurobodrozyviktoria.pl . Zamówienie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Biurze Podróży Viktoria pod numerem 34 324 01 53, 512 097 431, 506 190 880 oraz osobiście w Częstochowie, Al. N. M. P 67 lok.4. Opublikowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 1. Podstawowe objaśnienia
1. Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
2. Agent – biuro turystyczne, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (zezwolenia ) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
3. Konsultant - pracownik serwisu internetowego Biura Podróży Viktoria zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
4. Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
5. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
6. Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia , regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
7. Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) i na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
8. Serwis – serwis internetowy Biura Podróży Viktoria
§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego
1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
2. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Biuro Podróży Viktoria nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
6. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, dowód osobisty , wizy lub inne dokumenty konieczne dla odbycia podróży .
§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną
Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:
1. Na stronach www.biuropodrozyviktoria.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów (Organizatorów) zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
2. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty można dokonać wstępnej rezerwacji drogą e-mailową lub telefonicznie pod nr 34 324 01 53, 512 097 431, 506 190 880 lub osobiście
3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant Biura Podróży Viktoria sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
4. Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).
5. Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Biura Podróży Viktoria numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line e-przelewem, tradycyjnym przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką.
6. W momencie podpisania umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
7. Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
8. W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Viktoria aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
9. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Viktoria aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
10. Biuro Podróży Viktoria poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.
§4. Ochrona danych osobowych
1. Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Biura Podróży Turkus wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży Viktoria zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
2. Biuro Podróży Viktoria przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Biuro Podróży Viktoria) które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
3. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro Podróży Viktoria swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróży Viktoria usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży Viktoria i jego partnerów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych. Biuro Podróży Viktoria przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od ich decyzji zależy czy i kiedy zalogują się bądź zarejestrują w Serwisie. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Biuro Podróży Viktoria zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.
5. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.
§5. Cena imprezy turystycznej
1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie.
2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży Viktoria nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 21 dni przed datą wyjazdu.
4. Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
5. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Biuro Podróży Viktoria w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Biuro Podróży Viktoria ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
6. Biuro Podróży Viktoria zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Biura Podróży Viktoria zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.
§6. Regulowanie płatności
1. Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant.
2. Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta Biura Podróży Viktoria w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.
3. Agent ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego.
4. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
5. Przy wpłacie zaliczki, Konsultant Biura Podróży Viktoria udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
6. W Biurze Podróży Viktoria mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

- Przelew bankowy,
- Przekaz pocztowy,
- Wpłata gotówkowa

•  Płatność przelewem bankowym
Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta Biura Podróży Viktoria. W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do biura lub na e-mail biuro@biuropodrozyviktoria.pl
Przelewy należy dokonywać na konto:
Biuro Podróży Viktoria 42-217 Częstochowa, Al. N.M.P 67 lok.4
Konto BN PARIBAS: 98 1600 1097 0002 3405 5341 1001
W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

•  Płatność przekazem pocztowym
Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na w/w konto bankowe oraz podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie wpłaty do biura lub na e-mail biuro@biuropodrozyviktoria.pl

•  Płatność gotówką
Wpłat gotówkowych można dokonywać w naszym biurze w Częstochowie, Al. N.M.P 67 lok.4
§7. Zmiana rezerwacji
Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Aby dokonać zmiany na rezerwacji prosimy o kontakt z nami.
§8. Anulowanie rezerwacji
1. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych warunkach uczestnictwa danej imprezy.
2. W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant Serwisu Biura Podróży Viktoria przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
3. Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci Biura Podróży Viktoria przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) lub złożenie rezygnacji w siedzibie.
4. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
5. Biuro Podróży Viktoria zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
6. Biuro Podróży Viktoria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
7. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Biuro Podróży Viktoria pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.
§9. Obsługa posprzedażowa
1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z nami aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
3. Biuro Podróży Viktoria poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.
§10. Postępowanie reklamacyjne
W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie zakupionej w Biurze Podróży Viktoria wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.
§11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Biuro Podróży Viktoria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży Viktoria, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura Podróży Viktoria, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
3. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży Viktoria oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.
Specjalnie dla Państwa posiadamy oferty wycieczek wycenianych dla klientów indywidualnie.
W tym celu prosimy o kontakt, zaznaczenie ile osób będzie jechać, do jakiego kraju ma być wycieczka, jakim środkiem transportu a my przygotujemy Państwu odpowiednią ofertę.
Zapraszamy też do rezerwacji wyjazdów zimowych na sezon ZIMA 2015r.
 
NOWE WYBRANE OFERTY
Wczasy letnie
Bułgaria Bułgaria- Hotel Deva All inclusive
Wczasy letnie
Bułgaria Bułgaria- Hotel RiagorAll inclusive
dla seniora
Chorwacja ChorwacjaMakarska[Dla Seniora] Pensjonat Mara
dla seniora
Albania AlbaniaVlora[Dla Seniora] Villa Nika 11 noclegów
 
 
Biuro Podróży Viktoria
Kontakt telefoniczny
tel. 34 324 01 53
tel. 512 097 431
tel. 506 190 880
Częstochowa
ul. Al.N.M.P 67 lok.4
biuropodrozyviktoria.pl